Smlouva o poskytování sociální služby „domov se zvláštním režimem“

ALZHEIMER HOME z.ú.

se sídlem Urešova 1757, 148 00 Praha 4

IČO: 03593207

Zastoupená: <<Uživatel>>, na základě plné moci

(dále jen „poskytovatel“)

a

pan / í:  <<Klient>>

datum narození: <<Datum narození>>

trvalé bydliště: <<Adresa trvalého bydliště>>

(dále jen „uživatel“)

Zastoupený / á na základě <<Rozhodnutí soudu zástupce>>

panem / í:  <<Zástupce>>

trvalé bydliště: <<Adresa zástupce>>

                                                                                                            

Výše uvedené smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 91 a násl. a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění (dále „zákon“)

tuto

smlouvu o poskytování sociální služby „domov se zvláštním režimem“

(dále jen „smlouva“ nebo „tato smlouva“).

I.

Rozsah poskytované sociální služby

 

 1. Sociální služba Domov se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME z.ú. je poskytována na adrese ALZHEIMER HOME Zátiší, Urešova 1757, 148 00 Praha 414, v nepřetržitém provozu – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Úkony péče

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli tyto základní činnosti dle ustanovení § 50 odst. 2, písm. a) až h) zákona:

poskytnutí ubytováníANO
poskytnutí stravyANO
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní

hygienu

ANO
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobuANO
zprostředkování kontaktu se společenským prostředímANO
sociálně terapeutické činnostiANO
aktivizační činnostiANO
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání

osobních záležitostí

ANO

 

 1. Rozsah a způsob poskytování těchto činností je mezi uživatelem a poskytovatelem dojednáván individuálně (s ohledem na schopnosti uživatele).
 2. Rozsah, specifikace, garance a průběh poskytování sociální služby byly s uživatelem předběžně sjednány při úvodním jednání, o kterém byl pořízen záznam.
 3. Ve spolupráci s uživatelem je po uzavření smlouvy o poskytování sociální sužby vypracován Individuální plán průběhu poskytování sociální služby. Tento plán je pravidelně vyhodnocován a lze jej v průběhu poskytování služby na základě aktuálních potřeb a schopností uživatele měnit.

 

 1. Ubytování
  1. Uživateli se poskytuje ubytování v jednolůžkovém / dvoulůžkovém / třílůžkovém / čtyřlůžkovém pokoji.
  2. Uživatel byl seznámen s Domácím řádem, který je dále v aktuálním znění uživateli volně k dispozici.
  3. Základní vybavení pokoje je elektricky polohovatelné lůžko, noční stolek, šatní skříň a / nebo komoda.
  4. Mimo pokoj může uživatel v souladu s Domácím řádem užívat obvyklým způsobem společné prostory.
  5. Ubytování je poskytováno včetně těchto služeb: topení, teplá a studená voda, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení. Neposkytnutí těchto služeb po přechodnou dobu, způsobené havárií nebo vinou dodavatelů těchto služeb, není porušením této smlouvy.
  6. Uživatel je povinen udržovat prostory vyhrazené k ubytování v pořádku a čistotě a užívat je řádně v souladu s Domácím řádem, s nímž byl uživatel před podpisem této smlouvy seznámen.
  7. V případě svévolného zničení nebo poškození majetku je uživatel povinen uhradit poskytovateli vzniklou škodu v plné výši.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu pokoje Uživatele v nezbytně nutných situacích, a to zejména s ohledem na zdravotní stav Uživatele nebo jeho adaptabilitu ve vztahu k ostatním klientům Poskytovatele.

 

 1. Stravování
  1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli celodenní stravu v rozsahu pěti jídel denně (snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, večeři) dle stanovené diety uživatele. Uživatelům s diabetickou dietou bude poskytnuta nad rozsah uvedený v předchozí větě též druhá večeře.
  2. Stravování probíhá podle předem zveřejněného jídelního lístku.
  3. Uživatel je povinen oznámit, že bude uživatel mimo zařízení, a to minimálně 1 den dopředu do 12:00 hodin.

II.

Způsob a výše úhrady za sociální služby

 

 1. Úhrada za ubytování činí 250 Kč za den. Úhrada za stravu činí 205 Kč za den. Výše úhrady vyplývá z ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb. Úhrada za poskytovanou sociální službu za
  1 kalendářní měsíc činí 842 Kč. Základní částka za ubytování a stravu je stanovena denní sazbou, kterou klient hradí jako násobek denní částky a koeficientu 30,42. Úhrada je splatná vždy nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce, ve kterém mají být služby poskytovány, a to bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet poskytovatele číslo 217716843/0300. Jako variabilní symbol platby bude uvedeno číslo této smlouvy <<Číslo smlouvy>>. V případě změny výše uvedeného právního předpisu je poskytovatel oprávněn formou písemného oznámení uživateli jednostranně změnit výši úhrady specifikovanou v tomto odstavci, přičemž písemné oznámení je poskytovatel povinen uživateli doručit nejpozději 30 dní před datem takové změny.
 2. Uživatel je povinen zaplatit za poskytovanou péči za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona. Příspěvek na péči náleží poskytovateli ode dne zahájení poskytování služby, a to i zpětně, pokud bude příspěvek na péči přiznán dodatečně.
 3. Výši příspěvku na péči je uživatel povinen doložit poskytovateli při nástupu do ALZHEIMER HOME z.ú. a dále pak při každé změně výše příspěvku na péči. Oznámení o přiznání příspěvku na péči, nebo při změně výše již přiznaného příspěvku na péči, musí poskytovatel obdržet nejpozději do 8 pracovních dnů od data, kdy byla změna ve výši vypláceného příspěvku na péči uživateli přiznána. Zamlčí-li uživatel, že mu byl příspěvek na péči, který je uživatel povinen dle zákona poskytovateli zaplatit, přiznán nebo zvýšen, je povinen doplatit úhradu za poskytovanou péči zpětně k datu změny.
 4. Pokud uživatel nečerpá v kalendářním měsíci péči, za kterou provedl poskytovateli úhradu           (v případě celodenní nepřítomnosti uživatele v ALZHEIMER HOME z.ú. od 00:00 – 24:00 hod.), vzniká uživateli nárok na vyplacení přeplatku, který je poskytovatel povinen vyúčtovat a vyplatit, a to na depozitní účet ve prospěch depozitního vkladu uživatele, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém přeplatek vznikl. Jako variabilní symbol platby bude uvedeno číslo této smlouvy. Uživateli nevzniká nárok na vyplacení příspěvku na péči v případě, že byl hospitalizován.
 5. Pokud uživatel pobývá mimo zařízení v době trvání smlouvy a smlouvu neukončí (v případě celodenní nepřítomnosti uživatele v ALZHEIMER HOME z.ú. od 00:00 – 24:00 hod.), je povinen hradit úhradu za ubytování ve výši 250 Kč denně, a provozní náklady související
  s přípravou stravy ve výši 65,- Kč denně. Pokud uživateli vznikne nárok na vyplacení přeplatku, je poskytovatel povinen tento vyúčtovat a vyplatit, a to na depozitní účet uživatele, je-li tento zřízen, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém přeplatek vznikl. Jako variabilní symbol platby bude uvedeno číslo této smlouvy. Nemá-li uživatel zřízen depozitní účet, pak je ve stejné lhůtě poskytovatel povinen přeplatek vrátit uživateli jiným způsobem (bankovním převodem, hotovostní platbou).
 6. Poskytovatel je povinen vyúčtovat uživateli úhrady za služby za každý kalendářní měsíc, a to nejpozději do posledního dne měsíce následujícího. Vyúčtování bude uloženo v osobní dokumentaci uživatele. Ve stejné lhůtě je poskytovatel povinen také vyplatit případný přeplatek uživatele, a to převodem na depozitní účet ve prospěch depozitního vkladu uživatele. Jako variabilní symbol platby bude uvedeno číslo této smlouvy.
 7. Poskytovatel je povinen předložit uživateli (nebo osobě oprávněné za něj jednat) písemné vyúčtování služeb nejméně 1x za kalendářní rok, nebo nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy o to uživatel (nebo osoba oprávněná za něj jednat) požádá, nebo do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k ukončení pobytu uživatele v ALZHEIMER HOME z.ú.

III.

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel

 

 1. Uživatel prohlašuje, že před přijetím do péče s ním bylo jednáno jako se zájemcem o službu a že mu veškeré náležitosti související s využíváním sociální služby a pobytu byly srozumitelně a dostatečně vysvětleny. Uživatel prohlašuje, že obdržel návrh Smlouvy a seznámil se s domácím řádem. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s chodem zařízení, s ubytováním a že rozsah a průběh služby s ním byl projednáván s ohledem na jeho osobní cíl, v závislosti na jeho možnostech a přáních s ohledem na jeho zdravotní stav.
 2. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem, v němž je dále specifikováno poskytování služby podle této smlouvy, a že mu plně porozuměl. Uživatel je povinen Domácí řád dodržovat a zavazuje se tak činit.

 IV.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

 1. Tato smlouva zaniká:
  1. Písemnou dohodou smluvních stran.
  2. Výpovědí uživatele z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
  3. Výpovědí poskytovatele z těchto důvodů:
   1. Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, přičemž za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména zamlčení přiznání příspěvku na péči nebo změn v jeho výši a prodlení s placením úhrady delší než 30 dnů,
   2. uživatel před přijetím do ALZHEIMER HOME z.ú. zamlčel nebo uvedl nepravdivé skutečnosti, pro které by jinak nemohl být přijat,
 • uživatel přestal splňovat kritéria cílové skupiny ALZHEIMER HOME z.ú.
 1. Výpověď musí být písemná, výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se považuje za doručenou uživateli též v případě, byla-li doručena osobě oprávněné za něj jednat.
 2. V případě zániku této smlouvy je uživatel povinen vyklidit pokoj, ve kterém byl ubytován a vrátit ho včetně vybavení ve stavu odpovídajícímu převzetí, s přihlédnutím na běžné opotřebení, a to nejpozději ke dni zániku této smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
 2. Smlouva mezi uživatelem a poskytovatelem se uzavírá na dobu neurčitou.
 3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
 4. Obsah této smlouvy může být měněn pouze po dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku.
 5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemné dohodě, dle jejich svobodné vůle, smlouvu si přečetly, plně jí rozumí a s obsahem souhlasí.
 6. Uživatel prohlašuje, že byl srozumitelným způsobem seznámen se způsobem poskytování služby v ALZHEIMER HOME z.ú.

V Praze, dne <<Datum>>

………………………………………………………………………………..

<<Klient>>

……………………………………………………………………………………..

ALZHEIMER HOME z.ú.

<<Uživatel>>, ředitelka zařízení, na základě plné moci

………………………………………………………………………………..

<<Klient>>

 • ALZHEIMER HOME

  Domovy se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME představují v České republice unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší dosažitelné úrovni.
  Více informací
 • SENIOR HOME     

  Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba SENIOR HOME poskytuje vysoce odbornou péči klientům v jejich přirozeném domácím prostředí.

  Více informací
 • RESTAURANT CAFE

  Naše kavárny a restaurace RESTAURANT CAFE nabízí klidné posezení bez bariér a izolace pro naše klienty, jejich rodiny, ale i všechny ostatní hosty, kteří k nám zavítají.
  Více informací