Smlouva o poskytování sociální služby

ALZHEIMER HOME z.ú.
se sídlem Urešova 1757, 148 00 Praha 4
IČ: 03593207
Zastoupená: Mgr. Miluše Horváthová, ředitelka ústavu

(dále jen „poskytovatel“)

 

a

 

pan/í:
datum narození:
trvalé bydliště:

(dále jen ,,uživatel“)

 

Zastoupen/a rozhodnutím soudu č.

panem/í:
trvalé bydliště:

                                                                                                            

Výše uvedené smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 91 a násl. a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění

tuto

smlouvu o poskytování sociální služby

(dále jen „smlouva“ nebo „tato smlouva“).

 

I. Předmět smlouvy, druh sociální služby

 1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých bude uživateli poskytována dále popsaná sociální služba v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění (dále jen „zákon o sociálních službách“) a navazujícími obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel je oprávněn k poskytování sociální služby na základě rozhodnutí o registraci sociálních služeb u místně příslušného krajského úřadu.
 2. Druh poskytování sociální služby dle této smlouvy je domov se zvláštním režimem, § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen „ALZHEIMER HOME z.ú.“).
 3. Tato smlouva dále upravuje vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem a stanovuje práva a povinnosti oběma smluvním stranám.

 

II. Rozsah poskytované sociální služby

 1. Úkony péče
  1. Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím sociální služby poskytovat uživateli pomoc a podporu při zvládání jeho základních životních potřeb a činností souvisejících s jeho pobytem v ALZHEIMER HOME z.ú.
  2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli tyto základní činnosti:
poskytnutí ubytováníANO
poskytnutí stravyANO
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní

hygienu

ANO
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobuANO
zprostředkování kontaktu se společenským prostředímANO
sociálně terapeutické činnostiANO
aktivizační činnostiANO
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání

osobních záležitostí

ANO

 

 1. Rozsah a způsob poskytování těchto činností je mezi uživatelem a poskytovatelem dojednáván individuálně (s ohledem na zdravotní stav a schopnosti uživatele).
 2. Osobní cíle uživatele, podle nichž je uživateli služba poskytována, jsou uvedeny v Osobní analýze potřeb, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
 3. Ve spolupráci s uživatelem je ihned po uzavření smlouvy o poskytování sociální sužby vypracován Individuální plán poskytované služby. Tento plán je pravidelně vyhodnocován a lze jej v průběhu poskytování služby na základě aktuálních potřeb a zájmu uživatele měnit.

 

 1. Ubytování
  1. Uživateli se poskytuje ubytování v <<Pokoj>> pokoji včetně příslušenství (sprcha, WC).
  2. Vybavení pokoje: elektricky polohovatelné lůžko, noční stolek, šatní skříň a / nebo komoda, věšák, police, stůl, židle, polštář, přikrývka, lůžkoviny a další. Po dohodě s poskytovatelem si může uživatel dovybavit pokoj také vlastním drobným inventářem (obrazy, hodiny, fotografie, upomínkové předměty apod.). Pokoj si uživatel, po dohodě s poskytovatelem, může dovybavit vybraným druhem vlastního elektrického spotřebiče, pokud jím již pokoj není vybaven (TV, rádio apod.). Podrobnosti v takovém případě stanoví Dohoda o užívání vlastního elektrického spotřebiče a Domovní řád.
  3. Soupis vybavení pokoje ve vlastnictví uživatele je obsahem Předávacího protokolu osobních věcí uživatele, který tvoří přílohu této smlouvy.
  4. Mimo pokoj může uživatel (s ohledem na zdravotní stav a Domácí řád) využívat společně s ostatním uživateli venkovní prostory, jídelnu, terapeutické místnosti a další společenské prostory.
  5. Cena za ubytování zahrnuje: topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, odvoz a likvidaci odpadu, úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla.
  6. Uživatel je povinen udržovat prostory vyhrazené k ubytování v pořádku a čistotě a užívat je řádně v souladu s Domácím řádem, s nímž byl uživatel před podpisem této smlouvy seznámen.
  7. V případě zničení nebo poškození majetku je uživatel povinen uhradit poskytovateli vzniklou škodu v plné výši.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím projednání s uživatelem přestěhovat uživatele z provozních důvodů (stavební úpravy, opravy, malování pokojů apod.) na jiný pokoj v rámci ALZHEIMER HOME z.ú. Poskytovatel si vyhrazuje právo přestěhovat uživatele z důvodu změny jeho zdravotního stavu nebo s ohledem na oprávněné zájmy jiných uživatelů. Uživatel má právo požádat o přestěhování na jiný pokoj v rámci ALZHEIMER HOME z.ú. Této žádosti poskytovatel vyhoví, nebrání-li tomu provozní či kapacitní možnosti poskytovatele nebo oprávněné zájmy jiných uživatelů.
  9. Uživatel je povinen umožnit vstup do pokoje pověřeným pracovníkům poskytovatele, a to i v době své nepřítomnosti, a dále třetím osobám, jejichž přítomnost je nutná z důvodu zajištění ochrany zdraví, hygieny nebo bezpečnosti uživatele, avšak vždy za přítomnosti pověřených pracovníků poskytovatele.
 2. Stravování
  1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli celodenní stravu v rozsahu pěti jídel denně (snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, večeři) dle stanovené diety uživatele. Uživatelům s diabetickou dietou bude poskytnuta nad rozsah uvedený v předchozí větě též druhá večeře.
  2. Stravování probíhá podle předem zveřejněného jídelního lístku, v případě potřeby poskytovatel zajistí stravování odpovídající zdravotnímu stavu uživatele podle individuálního dietního režimu.
  3. Poskytovatel je povinen uživateli stravu odhlásit v případě pobytu uživatele mimo zařízení poskytovatele. Uživatel nebo osoba blízká je povinna oznámit, že bude uživatel mimo zařízení, minimálně 1 den dopředu.
  4. V případě, kdy uživatel není schopen přijímat klasickou stravu, má právo stravu neodebírat.
 3. Poradenství
  1. Poskytovatel uživateli poskytuje bez úhrady základní sociální poradenství podle § 37, odst. 2, písm. a) zákona o sociálních službách.
  2. Poskytovatel uživateli poskytuje za úhradu odborné sociální poradenství podle
   37, odst. 2, písm. b) zákona o sociálních službách.

 

III. Způsob a výše úhrady za sociální služby

 1. Úhrada za ubytování činí 210 Kč za den. Úhrada za stravu činí 170 Kč za den. Výše úhrady vyplývá z ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb. Uživatel se zavazuje platit úhradu za ubytování a za stravu dle tohoto odstavce, která se počítá z průměrné délky měsíce v roce (30,42 dnů) a celkem tak činí 11.560 Kč měsíčně. Úhrada je splatná vždy nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce, ve kterém mají být služby poskytovány, a to bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet poskytovatele číslo 2111021997/2700. Jako variabilní symbol platby bude uvedeno číslo této smlouvy. V případě změny výše uvedeného právního předpisu je poskytovatel oprávněn formou písemného oznámení uživateli změnit výši úhrady specifikovanou v tomto odstavci.
 2. Uživatel, který je příjemcem příspěvku na péči, je povinen zaplatit za poskytovanou péči za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Příspěvek na péči náleží poskytovateli ode dne zahájení poskytování služby, a to i zpětně, pokud bude příspěvek na péči přiznán dodatečně. Uživatel souhlasí s tím, aby příspěvek na péči byl poukazován na účet poskytovatele číslo 2111021997/2700. Jako variabilní symbol platby bude uvedeno rodné číslo uživatele.
 3. Výši příspěvku na péči je uživatel povinen doložit poskytovateli při nástupu do ALZHEIMER HOME z.ú. a dále pak při každé změně výše příspěvku na péči. Oznámení o přiznání příspěvku na péči, nebo při změně výše již přiznaného příspěvku na péči, musí poskytovatel obdržet nejpozději do 8 pracovních dnů od data, kdy byla změna ve výši vypláceného příspěvku na péči uživateli přiznána. Zamlčí-li uživatel, že mu byl příspěvek na péči, který je uživatel povinen dle tohoto odstavce poskytovateli zaplatit, přiznán nebo zvýšen, je povinen doplatit úhradu za poskytovanou péči zpětně k datu změny.
 4. Uživatel a poskytovatel se dohodli, že si uživatel založí u poskytovatele depozitní vklad, kam bude pravidelně deponovat zálohu na nezbytné výdaje (doplatky na léky apod.) a kam budou v průběhu trvání této smlouvy poskytovatelem vypláceny uživateli případné přeplatky. Tento depozitní vklad podléhá zúčtování mezi poskytovatelem a uživatelem. Toto ujednání je předmětem zvláštní smlouvy.
 5. Pokud uživatel nečerpá v kalendářním měsíci péči, za kterou provedl poskytovateli úhradu (v případě celodenní nepřítomnosti uživatele v ALZHEIMER HOME z.ú. od 00:00 – 24:00 hod.), vzniká uživateli nárok na vyplacení přeplatku, který je poskytovatel povinen vyúčtovat a vyplatit, a to na depozitní účet ve prospěch depozitního vkladu uživatele, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém přeplatek vznikl. Jako variabilní symbol platby bude uvedeno číslo této smlouvy. Uživateli nevzniká nárok na vyplacení příspěvku na péči v případě, že byl hospitalizován.
 6. Pokud uživatel nečerpá v kalendářním měsíci stravu, za kterou provedl poskytovateli úhradu (v případě celodenní nepřítomnosti uživatele v ALZHEIMER HOME z.ú. od 00:00 – 24:00 hod.), vzniká uživateli nárok na vyplacení přeplatku, který je poskytovatel povinen vyúčtovat a vyplatit, a to na depozitní účet ve prospěch depozitního vkladu uživatele, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém přeplatek vznikl. Jako variabilní symbol platby bude uvedeno číslo této smlouvy. Přeplatek činí 170 Kč za každý den, v němž uživatel neodebíral žádnou stravu.
 7. Poskytovatel je povinen vyúčtovat uživateli úhrady za služby za každý kalendářní měsíc, a to nejpozději do posledního dne měsíce následujícího. Vyúčtování bude uloženo v osobní dokumentaci uživatele. Ve stejné lhůtě je poskytovatel povinen také vyplatit případný přeplatek uživatele, a to převodem na depozitní účet ve prospěch depozitního vkladu uživatele. Jako variabilní symbol platby bude uvedeno číslo této smlouvy.
 8. Poskytovatel je povinen předložit uživateli (nebo osobě oprávněné za něj jednat) písemné vyúčtování služeb nejméně 1x za kalendářní rok, nebo nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy o to uživatel (nebo osoba oprávněná za něj jednat) požádá, nebo do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k ukončení pobytu uživatele v ALZHEIMER HOME z.ú.

 

IV. Místo a čas poskytování služby

 1. Služba sjednaná v článku II. této smlouvy se poskytuje 24 hodin denně / 365 dní v roce, po dobu trvání této smlouvy, v domově se zvláštním režimem, tj. zařízení dle § 50 zákona o sociálních službách, a to na adrese: ALZHEIMER HOME z.ú., Urešova 1757, Praha 4.

 

V. Doba platnosti smlouvy

 1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem <<Datum nástupu>>
 2. Smlouva mezi uživatelem a poskytovatelem se uzavírá na dobu neurčitou.

 

VI. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel

 1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem, v němž je dále specifikováno poskytování služby podle této smlouvy, a že mu plně porozuměl. Uživatel je povinen Domácí řád dodržovat a zavazuje se tak činit.
 2. Uživatel souhlasí s diskrétním označením osobního prádla číslem této smlouvy z důvodu jeho možné ztráty nebo záměny.
 3. Uživatel souhlasí se sepsáním seznamu všech osobních věcí vnesených do ALZHEIMER HOME z.ú. do předávacího protokolu osobních věcí uživatele (a to při nástupu či kdykoliv v průběhu pobytu v ALZHEIMER HOME z.ú. – seznam bude vždy při nově vnesené věci aktualizován) za účelem jejich evidence pro případ ztráty, odcizení či škody na vnesené věci. Předávací protokol včetně jeho aktualizací podepisuje uživatel (osoba oprávněná za něj jednat). Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vznik škody, odcizení či ztrátu na věci, která není zapsána v seznamu dle předchozí věty.
 4. Uživatel má možnost si cennosti (šperky, hodinky apod.) a / nebo finanční hotovost uschovat v trezoru poskytovatele. Poskytovatel neručí na ztrátu a / nebo odcizení cenností a / nebo finanční hotovosti uživatele, které nebyly u uschovány v trezoru poskytovatele.
 5. Uživatel má možnost si osobní doklady (zejména občanský průkaz nebo cestovní pas a průkaz pojištěnce) uschovat v trezoru poskytovatele. Uživatel v takovém případě uděluje poskytovateli souhlas, aby jeho osobní doklady byly předloženy poskytovateli zdravotních služeb v případě hospitalizace nebo jiného poskytování zdravotních služeb uživateli, a to za podmínky, že uživatel sám nebude schopen si osobní doklady z úschovy vyzvednout.
 6. Uživatel bere na vědomí, že vnější perimetr pozemku a budovy ALZHEIMER HOME z.ú. může být monitorován kamerovým systémem se záznamem z důvodu ochrany osob a majetku. Uživatel bere na vědomí, že společné vnitřní prostory ALZHEIMER HOME z.ú. mohou být monitorovány kamerovým systémem bez záznamu z důvodu ochrany osob a majetku.

 

VII. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat uživateli sociální službu v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, touto Smlouvou, standardy kvality sociálních služeb, Domácím řádem a dalšími vnitřními předpisy vydanými poskytovatelem, a to pokud bude poskytovatel disponovat dostatečnými možnostmi, které jsou potřebné pro realizaci sociální služby a za předpokladu, že uživatel:
  1. netrpí infekčním onemocněním, při němž se nařizuje izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavů a nemocí, jejíž léčení je ze zákona povinné,
  2. netrpí psychickou poruchou takového rázu, která by znemožňovala soužití, při které by mohl ohrožovat sebe nebo své okolí,
  3. chronickým alkoholismem nebo toxikomanií,
  4. předložil před uzavřením této Smlouvy poskytovateli posudek o zdravotním stavu, vystavený ošetřujícím lékařem, přičemž posudek musí splňovat všechna kritéria stanovená obecné závaznými právními předpisy, zejména zákonem o sociálních službách a zákonem o zdravotních službách.
 2. Poskytovatel může požadovat doplnění posudku o zdravotním stavu uživatele od odborných či specializovaných lékařů a znalců.
 3. Poskytovatel je povinen zajistit důstojné podmínky při poskytování služeb a ochránit uživatele před jakoukoliv formou diskriminace a zneužití a chránit jeho lidská a občanská práva.
 4. Poskytovatel má právo na finanční úhradu za odebrané služby uživatelem, v souladu s čl. III. této smlouvy.

 

VIII. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel je povinen odebírat řádně sjednanou službu a provádět platbu za službu ve sjednaném termínu.
 2. Uživatel je oprávněn podat proti kvalitě a způsobu poskytování služby stížnost, a to podle metodiky Podávání stížností, s níž byl uživatel seznámen před podpisem této smlouvy.
 3. Uživatel má právo kdykoliv nahlédnout do své osobní dokumentace.
 4. Uživatel je povinen uhradit poskytovateli škodu způsobenou na jeho majetku, kterou způsobil zaviněním či z nedbalosti.

 

IX. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

 1. Tato smlouva zaniká:
  1. Uplynutím sjednané doby.
  2. Písemnou dohodou smluvních stran.
  3. Výpovědí uživatele z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
  4. Výpovědí poskytovatele z těchto důvodů:
   1. Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, přičemž za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména zamlčení přiznání příspěvku na péči nebo změn v jeho výši a prodlení s placením úhrady delší než 30 dnů,
   2. uživatel i po opětovném písemném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu ALZHEIMER HOME z.ú.,
   3. uživatel se chová k pracovníkům nebo jiným osobám ALZHEIMER HOME z.ú. způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy případně svým jednáním či chováním narušuje klidné soužití s ostatními uživateli,
   4. uživatel před přijetím do ALZHEIMER HOME z.ú. zamlčel skutečnosti, pro které by jinak nemohl být přijat,
   5. uživatel přestal splňovat kritéria cílové skupiny ALZHEIMER HOME z.ú.
  5. Úmrtím uživatele.
 2. Výpověď musí být písemná, výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se považuje za doručenou uživateli též v případě, byla-li doručena osobě oprávněné za něj jednat.
 3. V případě zániku této smlouvy je uživatel povinen vyklidit pokoj, ve kterém byl ubytován a vrátit ho včetně vybavení ve stavu odpovídajícímu převzetí, s přihlédnutím na běžné opotřebení, a to nejpozději do 7 dnů ode dne zániku této smlouvy.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
 2. Obsah této smlouvy může být měněn pouze po dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku.
 3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemné dohodě, dle jejich svobodné vůle, smlouvu si přečetly, plně jí rozumí a s obsahem souhlasí.
 4. Uživatel prohlašuje, že byl srozumitelným způsobem seznámen se způsobem poskytování služby v ALZHEIMER HOME z.ú.

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

 1. Osobní analýza potřeb
 2. Souhlas s nahlédnutím do dokumentace a se sdělováním informací třetí osobě
 3. Souhlas s fotografováním a pořizováním videozáznamů pro prezentaci ALZHEIMER HOME z.ú.
 4. Předávací protokol osobních věcí uživatele
 5. Informace o zpracování osobních údajů uživatele
 6. Souhlas třetí osoby se zpracováním osobních údajů

 

V Praze dne <<Datum>>

 

………………………………………………………………………………..

Uživatel / osoba oprávněná jednat za uživatele

 

……………………………………………………………………………………..

ALZHEIMER HOME z.ú.

Mgr. Miluše Horváthová, ředitelka ústavu

 • ALZHEIMER HOME

  Domovy se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME představují v České republice unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší dosažitelné úrovni.
  Více informací
 • SENIOR HOME     

  Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba SENIOR HOME poskytuje vysoce odbornou péči klientům v jejich přirozeném domácím prostředí.

  Více informací
 • RESTAURANT CAFE

  Naše kavárny a restaurace RESTAURANT CAFE nabízí klidné posezení bez bariér a izolace pro naše klienty, jejich rodiny, ale i všechny ostatní hosty, kteří k nám zavítají.
  Více informací