Informace o opatřeních v zařízeních ALZHEIMER HOME z.ú. v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 (tzv. koronavirus).

Náš ústav již od prvních výskytů tohoto onemocnění na území České republiky zavedl řadu opatření vůči našim klientům, jejich návštěvám i našim zaměstnancům s cílem ochránit naše klienty před nákazou.

  • Byl zaveden zvýšený zdravotnický dohled nad klienty s důrazem na záchyt případných respirační onemocnění.
  • Provádíme 2x denně pravidelná měření tělesné teploty klientů.
  • Všechna plánovaná vyšetření mimo zařízení, bylo-li to možné s ohledem na stav klienta, byla přeplánována.
  • Došlo ke zrušení veškerých akcí mimo zařízení a většiny skupinových akcí za přítomnosti třetích osob uvnitř zařízení.
  • Zavedli jsme extenzivní dezinfekční plán nejmodernějšími virucidními prostředky.
  • Probíhá každodenní krátká intervence se všemi zaměstnanci s kontrolou jejich zdravotního stavu před vstupem na pracoviště, včetně měření jejich tělesné teploty. V této věci je potřeba uvést, že žádný z našich zaměstnanců se v období posledních 14 dnů nevrátil z rizikových oblastí.
  • Byly zrušeny veškeré pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí. Zaměstnancům bylo důrazně doporučeno, aby do rizikových oblastí soukromě nejezdili. Případné soukromé zahraniční cesty budou přísně monitorovány a nasazována karanténa zaměstnanců.

Náš ústav postupuje ve všech ohledech v souladu s nařízeními i doporučeními Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu a jednotlivých krajských orgánů ochrany veřejného zdraví. Naše kroky jsou taktéž vedeny v souladu s Doporučenými postupy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, na jejichž přípravě jsme se aktivně podíleli a které byly minulý čtvrtek představeny přímo na půdě ALZHEIMER HOME Zátiší za účasti náměstka ministra zdravotnictví prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D.

Náš ústav ještě nikdy v minulosti, ani v průběhu velkých chřipkových epidemií, na rozdíl od řady jiných poskytovatelů, nepřistoupil k úplnému zákazu návštěv. V souvislosti s návštěvami jsme proto v minulém týdnu zavedli režimová opatření v podobě jejich evidence a kontroly jejich zdravotního stavu. Dnes však Ministerstvo zdravotnictví (z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu) všem pobytovým zařízením sociálních služeb s účinností od 10. 3. 2020 plošně zákaz návštěv nařídilo.

Výjimkou v případě poskytovatele našeho typu tvoří situace, kdy klient spadá do kategorie uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností nebo uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. V případě žádosti o návštěvu takového klienta kontaktujte, prosím, ředitelku zařízení. Jde opravdu o zcela výjimečné případy, návštěva pak proběhne po konzultaci s vedoucím lékařem v režimu zvláštních bariérových opatření.

Dovolujeme si blízké klientů požádat o respektování nařízení zákazu návštěv, za porušení nařízení hrozí poskytovateli velké sankce. Navíc jde opravdu o pochopitelné kroky státu v zájmu ochrany seniorů a chronicky nemocných.

Na závěr nám dovolte několik obecných poznámek. Především bychom rádi všechny uklidnili. Všechna opatření jsou dočasná a věříme, že situace bude šťastně zvládnuta. Byť jde o onemocnění, které ohrožuje zejména kategorii seniorů a chronicky nemocných a boj s ním z hlediska snadného a rychlého přenosu je značně obtížný, epidemiologická situace v ČR zatím ani zdaleka nedosahuje každoročních chřipkových epidemií, navíc, průběh u dosud nakažených osob byl u nás ve všech případech mírný. Vedení našeho ústavu a náš lékařský tým je přesto v trvalém 24-hodinovém kontaktu se všemi našimi zařízeními, odpovědnými institucemi a bedlivě sledujeme epidemiologickou situaci v jednotlivých regionech ČR i v zahraničí a jsme připraveni operativně reagovat.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte, prosím, kontaktovat ředitelku zařízení nebo vedoucího lékaře.

Děkujeme.

S pozdravem

MUDr. Boris Šťastný, MBA, předseda správní rady, v. r.
Mgr. Miluše Horváthová, ředitelka ústavu, v. r.
MUDr. Tomáš Hlaváček, vedoucí lékař, v. r.