KDO JSME

Předmět činnosti

Domov se zvláštním režimem Praha a Pyšely (§ 50 zákona) provozovaný neziskovou organizací ALZHEIMER HOME z.ú. (dále jen ALZHEIMER HOME) je zařízením poskytujícím sociální služby podle zákona o sociálních službách, tj. hlavním předmětem činnosti této služby je poskytovat pobytové služby osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání

 • Posláním ALZHEIMER HOME je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené pobytové sociální služby osobám s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí.
 • Služba je poskytována klientům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby, mají sníženou soběstačnost v základních životních schopnostech a potřebují soustavnou péči a dohled, které jim nemohou být poskytnuty v jejich přirozeném prostředí.

Cíle

 • Rozvíjet nebo alespoň zachovat stávající soběstačnost klienta a snaha udržet co nejdéle jeho schopnosti a dovednosti, které vedou k zachování jeho kvalitního života.
 • Zajistit klientovi bezpečné prostředí.
 • Zabezpečit kvalitní dostupnou zdravotní péči odpovídající zdravotnímu stavu klienta.
 • Vytvořit kvalitní podmínky pro bydlení klienta včetně podpory dobré atmosféry a pohody. Rozvíjet sociálních kontakty, podporovat přirozené vztahy s rodinou, přáteli.
 • Přiblížit způsob života klienta co nejvíce k životnímu standardu věkově srovnatelné populace žijící mimo zařízení.

Zásady

 • Dodržování a respektování práv klienta, jeho svobodné volby, zachování lidské důstojnosti, dodržování lidských práv a svobod.
 • Individualizace služby, princip profesionality.

Okruh osob

 • Cílovou skupinu tvoří osoby starší 40 let trpící Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby, nachází se v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si péči sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

Kritéria pro odmítnutí zájemce o službu

 • Zájemce nespadá do cílové skupiny.
 • Zájemce trpí infekčním onemocněním.
 • Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení.
 • Kapacita zařízení je naplněna.

Chcete více informací o našich službách?
Pište na e-mail info@alzheimerhome.cz
Volejte na číslo +420 702 237 760